4. A házasság belső erőforrásai

Kezdő ima: https://szentbenedekzarandoklat.hu/lelkiseg/sztbenedek/

Mostanáig házastársi kapcsolatotok fájdalmas vonatkozásaival foglalkoztatok:

a lelki eltávolodással, a válságokkal, a konfliktusokkal és a különféle nehézségekkel.

Most viszont örömteli felismerésre juthattok: házasságotok óriási belső erőforrással rendelkezik.

Értékrend

Érték mindaz, amit az életben fontos­nak tartunk. Úgy is mondhatnánk: értékrendünk hatalmas, rejtett, belső energiaforrás. Ha kiaknázzuk, életünk hajtóerejévé válik. Az értékekre tö­rekvés – változó időkben, változó körülmények között is – az emberi lét napfényes oldala. A legtöbb ember nem gondolkozik azon, milyen értékek vonzásában él. Nem is sejti, mekkora belső erőforrást jelent számára az értékrend­je. Egyéni értékrendje mellett mindenkinek vannak másokkal – házas­társával, családjával, tágabb környezetével – közös értékei is. Most azokat az értékeket vesszük szemügyre, amelyeket a pároddal együtt mindket­ten fontosnak éreztek.

Közös értékek

A legtöbb házaspárnak sejtelme sincs arról, mekkora lehetőséget jelentenek számukra azok az értékek, amelyeket mindketten fontosnak tartanak. Mivel nem foglalkoznak a közös értékekkel, házasságuk kiüre­sedik és boldogtalanná válik. Rendkívül fontos tehát – nemcsak saját maguk és gyermekeik, hanem a társadalom szempontjából is –, hogy a házastársak felfedezzék közös értékeiket. Ez persze nem könnyű.

Szinte hihetetlen, hogy két, sokszor önző, kicsinyes, ingerült ember boldoggá tudja tenni egymást. Pedig így van. Házaspárok között végzett sokéves lelkipásztori munkám során a következő reményteli megállapí­tásra jutottam: Minden házaspár szívében isteni szeretetenergia rejlik, amelyet megtalálhatnak és felszabadíthatnak. Az elrejtett kincs felkuta­tásának első lépéseként három alapvető közös értéket vegyünk szem­ügyre: magát a házasságot, a házastársak testi kapcsolatát és a hitvesi szeretetet.

Házasság

A házasság alapvetően életközösség, férj és feleség szüntelenül fejlő­dő szeretetkapcsolata. A közös élet azonban – jól tudjuk – nem mindig könnyű. Azt jelenti, hogy mindketten hajlandóak elfogadni egymás hiányosságait és mindazt, amiben különböznek egymástól; alkalmazkod­nak, de egyikük sem adja fel önmagát; gyengeségeikben segítik egymást. A közös élet éppen ezért sohasem kész, sohasem teljes. Mindig van mit tenni. Új feladatokkal, új felismerésekkel, új kihívásokkal kell szembenézni.

Ha a házastársak megtorpannak a közös úton, házasságuk megrom­lik. Napjainkban milliók kerülnek ilyen tragikus helyzetbe. Azoknak a házastársaknak ugyanis, akik harmonikus életközösségre vágynak, kitartóan végig kell járniuk a házasságnak mind a négy „évszakát”:

A szerelem tavasza: A romantika, az egymás utáni vágyakozás idő­szaka, amikor a szerelmesek egymás tekintetébe merülve, boldogan élik át a találkozás minden pillanatát.

A közös élet tele: A csalódások, az elmagányosodás fájdalmas nap­jai, amikor az ember kudarcokkal, félreértésekkel, kétségekkel, zűrza­varral, féltékenységgel, gyűlölettel, közönnyel küszködik. Ez az időszak arra szolgál, hogy mindketten felismerjék a hibáikat, bűneiket, és a közös szenvedés által érettebbé váljanak. Ez a kölcsönös megbocsátás, a kiengesztelődés ideje.

A kapcsolat nyara: A mély, meghitt szeretetkapcsolat örömteli, békés időszaka. Az őszinte beszélgetések ideje.

A házasság ősze: A hűség és a reménység időszaka, amikor a há­zastársak önmagukon túlra tekintenek. Arra szolgál, hogy immár ne kettesben, hanem hármasban „beszélgessenek”; a közös imádság ideje.

Akik négy évszakon át hűséggel kitartanak egymás mellett, hosszú, boldog házasságot élhetnek meg.

A házastársak testi kapcsolata

A következő érték, amelyre férj és feleség közösen törekedhet, a va­lóban boldogító, beteljesítő testi kapcsolat. Hogyan lehet elérni?

Először is úgy, hogy a házastársi együttlétet nem tévesztitek össze a biológiai értelemben vett szexuális egyesüléssel. Természetesen ez utóbbi is része az ember nemiségének, ám a házastársak testi kapcsolata leírhatatlanul többet jelent.

Másodszor úgy, hogy a szeretetet nem azonosítjátok a nemi élettel. Természetesen az emberi szexualitás kizárólag a szeretet kifejezéseként értelmezhető helyesen.

Harmadszor úgy, hogy tudatosítjátok: a szexualitás nem pótolja az igazi boldogságot és nem helyettesíti Istent. Miközben a világon tombol a szexőrület, férfiak és nők milliói keserű tapasztalatok árán eszmélnek rá, hogy a szex – ami ugyan természetünk csodálatos velejárója – sem az életnek nem ad értelmet, sem az emberi vágyak beteljesülését nem hozza meg.

Negyedszer úgy, hogy kimunkáljátok a testi együttlét lelki dimen­zióját: a házastársi egyesülésben egymás egész lényét, életét ölelitek át és fogadjátok magatokhoz.

Hitvesi szeretet

A házasság lényege a hitvesi szeretet, amely egyben a fennmaradás, a fejlődés, a házastársi boldogság egyetlen igazi útja is. Ha férj és feleség már nem szeretik egymást, házasságuk megbetegszik és meghal.

Miért? Azért, mert a harmonikus házasság szíve-lelke az önzetlen hitvesi szeretet. Az igazi szeretet szabad elhatározásból fakadó, feltétlen elfoga­dás, önzetlen ragaszkodás, életre szóló odaadás és szolgálat. Ha mindez kölcsönös, akkor igazi szeretetkapcsolat alakul ki kettőtök között; har­monikus családban, boldog házasságban élő, derűs, kiegyensúlyozott emberek lesztek.

Végső soron a szeretet indítja az embereket arra, hogy házasságot kössenek. A válások legfőbb oka pedig a szeretethiány. A szeretet annyi­ra hatékony, amennyire ki tudjuk fejezni. A szeretet nem elvont fogalom és nem érzelem. Szeretni annyit jelent, mint tenni a másikért.

A hitvesi szeretet legfőbb jellemzői: őszinte, igazságos, hűséges, alázatos, tiszteletteljes, megértő, elfogadó, megbocsátó, közlékeny, biza­lommal teli, nyitott, segítőkész.

Vallomások

Mi a legnagyobb érték a házasságunkban?

„Számunkra nagyon sokat jelent, hogy mindig igyekszünk megtalálni azokat az értékeket, amelyeket mindketten fontosnak tartunk. Ha az em­ber kap egy kincsesládát, biztos, hogy időnként felnyitja, és megnézegeti a kincseit. Így van ez a közös értékekkel is.”

„Szeretünk a házasságunk értékeiről, gazdagságáról beszélgetni. Vala­hányszor felvetődik ez a téma, örömmel állapítjuk meg, hogy érezhetően megvan bennünk az egymás iránti bizalom és az egység. Ezt óriási aján­dékként éljük meg. Beszélgetéseink mindig újabb lendületet adnak, hogy így szeressük egymást.”

„Amit értéknek tartunk: egymás iránti szeretetünk, a testi kapcsolat, a gyermekeink, de legfőképpen az, hogy hiszünk Istenben, és igyekszünk az ő akarata szerint élni.”

„Az, hogy tökéletesen megbízunk egymásban. Nincs köztünk gyűlöl­ködés, irigység, féltékenység, önzés, önteltség. Mindig igyekszünk egy­mással elnézőek, jószívűek, nagylelkűek, elfogadóak lenni.”

„Legtöbbször egyetértünk abban, hogy hová kéne menni és hogyan aka­runk oda eljutni. Olyan jó, hogy köztünk ez így van.”

„Testi kapcsolatunk, szeretetünk kifejezése; az, hogy odafigyelünk egy­másra, és sokat beszélgetünk; a gyengéd simogatás; a teljes hűség. Nap mint nap dolgozunk azon, hogy testileg, lelkileg, szellemileg még kö­zelebb kerüljünk egymáshoz; ebből adódik házasságunkban a szexuális harmónia is.”

Kérdések

Az alábbi kérdések megbeszélése rengeteg rejtett szeretetenergiát szabadíthat fel bennetek:

  • Milyen hatalmas lehetőség rejlik a házasságunkban?
  • Melyek azok az értékek, amelyeket mindketten fontosnak tar­tunk?
  • Megvan köztünk az érzelmi és a szexuális harmónia? Miért gon­dolom, hogy igen/nem?
  • Mindketten elfogadjuk egymást olyannak, amilyen? Miben kellene fejlődnünk e téren?
  • Van köztünk feszültség az élettel, a szexualitással vagy a szeretettel kapcsolatban? Hogyan oldhatnánk fel e feszültséget?
  • Az említett három alapvető érték közül melyikre kell leginkább odafigyelnünk? Miért? Hogyan fejlődhetnénk e területen?

 Házi feladat:

írj levelet a házastársadnak, melyben megfogalmazod, mi az, amit a házasságotok kincsestárából neki köszönhetsz!

– válasszatok ki egy napot, amikor már reggeltől számtalan apró gesztussal, kedvességgel készültök a házastársi önátadásra!

 

Záróima: https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_516.html

Vélemény, hozzászólás?