5. Alapvető közös igények

Kezdő ima: http://nepenektar.hu/idoszak/szentek_unnepei/liturgia/432/medit/2092/szent-bernat-imaja-szuz-mariahoz

Ha szeretnétek őszintén átgondolni házastársi kapcsolatotokat, nem elég, ha felismeritek a közös értékekben rejlő lehetőségeket. Azon is érdemes elgondolkodni, mi mindenre van szükség a házasságban.

A mai beszélgetés során megfogalmazhatjátok, mire van szükség közös életetekben.

Azután megfontolhatjátok, mennyire feleltek meg e közös igényeknek.

Felismeréseitek újabb lépéssel visznek közelebb a célhoz: a harmonikus, boldog házassághoz.

 

Alapvető igények a házasságban

Több évtizedes, házaspárok körében végzett papi szolgálatom során azt tapasztaltam, hogy a házasokban öt alapvető emberi igény él: a meg­hittség, az őszinte párbeszéd, az egység, a nyitottság és a lelkiség igénye. Vegyük sorra a házasságnak ezt az öt fontos alkotóelemét.

 

Meghittség

Minden érett kapcsolat bensőséges; rendkívül fontos, hogy a házas­társak kapcsolatát is meghittség jellemezze.

A házastársak hosszú éveken át egy fedél alatt élnek, közös asztalnál étkeznek, egy ágyban alszanak, mégis sokszor úgy érzik, mindez nem elég. Meghittebb kapcsolatra vágynak. Csakhogy az áhított közelség sok­szor ijesztőnek tűnik. Nem merünk közeledni a másikhoz, mert félünk, hogy meggyűlöl, ha megismeri a hibáinkat. Félünk, hogy elveszítjük az önállóságunkat. Talán fájdalmas emlékek kötődnek ahhoz, amikor kö­zel engedtük magunkhoz a párunkat. S az emberben megszületik az el­határozás, hogy többé nem kockáztat. Így aztán – miközben mélyen vá­gyódunk a meghittségre és szükségünk is van rá – mindent megteszünk, hogy elkerüljük az igazi közelséget.

Nem biztos, hogy mindkét fél ugyanannyira igényli a közeledést. De ha sikerül leküzdeni a félelmet, kiderül, hogy mindketten vágynak egymás meghitt közelségére.

Két ember sokféleképpen állhat közel egymáshoz: érzelmileg, tár­sadalmilag, szellemileg, lelkileg, fizikailag, szexuálisan. Ha meghittebb kapcsolatra vágynak, többet kell beszélgetniük gondolataikról, érzelme­ikről, vágyaikról.

Egy kapcsolat annál meghittebb, minél jobban bízik egymásban két ember, és minél őszintébben tudnak beszélni önmagukról.

Őszinte párbeszéd

A férj és a feleség közötti őszinte párbeszéd a boldog házasság nélkülözhetetlen feltétele. Konkrét, gyakorlati módon megfogalmazva: a szeretet az őszinte beszélgetések, a kölcsönös adás és befogadás által növekszik, érlelődik.

Hogyan felelhetünk meg ennek az alapvető igénynek?

Mint említettük, ennek egyetlen módja van: ha nem csupán gondo­latokat, véleményeket, érzelmeket közöltök egymással, hanem benső életeteket, lényetek legmélyét is feltárjátok egymás előtt. Ehhez azonban időre és nyugodt egymásra figyelésre van szükség. Ha nem szántok időt egy­másra, az őszinte párbeszéd elérhetetlen vágyálom marad.

A házastársi párbeszéd legfőbb ellensége az önzés. Az önzés azt je­lenti, hogy az ember csak magára gondol, vagyis úgy intézi a dolgait, mintha nem volna házastársa.

Egység

A házasság lényege, éltető eleme az egyesülés vágya. Erre vágyódik minden igazán őszinte házaspár. Az egység azonban nem jelent egyfor­maságot. Az egyformaság nem tűr különbséget. Az egységben viszont megfér, ötvöződik a sokféleség. Az egység több, mint közelség: kincs, ajándék azoknak, akik hűségben és szeretetben haladnak a közös cél felé.

Mit tehettek azért, hogy házasságotokban megvalósuljon az egy­ség?

Elsősorban azt, hogy elfogadjátok mindazt, amiben különböztök egymástól. Ha egyéni értékeitekkel kiegészítitek, gazdagítjátok egymást, ha sohasem azt keresitek, ami szétválaszt, hanem mindig azt, ami egye­sít, akkor valóban „egy test” lesztek.

Az igazi egység legfőbb ellensége a gőg. A gőgös ember a saját akara­tát kényszeríti másokra, ugyanakkor képtelen bárkitől bármit elfogadni. Az önzés is lehet akadály: az egységet rombolja, ha az ember csak kapni akar, adni nem.

Nyitottság

Hamis az az egység, amely nem párosul mások felé való megnyí­lással. Az ilyen egység, a „csak mi ketten” zárt köre csapda, ördögi kör. Rendkívül fontos, hogy a házasság nyitott legyen. A házastársaknak ki kell lépniük a csigaházból, a „te meg én” zárt burkából, hogy befogadhassák és mások felé is sugározni tudják az életet és a szeretetet.

Hogyan fogjatok hozzá? A következőképpen:

a./ gondoljátok át, mi a ti közös hivatásotok az életben;

b./ határozzátok el, hogy megvalósítjátok;

c./ mindenekelőtt a gyermekeitekről gondoskodjatok, azután pedig: d./ tegyetek jót a környezetetekben élőkkel!

Lelkiség

A mai fogyasztói társadalomban az emberek többségét nem érdek­lik a lelki dolgok. Az anyagiak állnak a középpontban, olyannyira, hogy lassan feledésbe merül az emberi élet igazi értelme – a lelkiség. Valójában sok házasság azért bomlik fel, mert hiányzik belőle a lelki dimenzió. Miért? Mert lelkiség nélkül olyan a házasság, mint az élettelen test. A házas lelkiség a házasság élete, szelleme, lelke, legmélyebb értelme, kibontako­zása, természetfeletti dimenziója, megszentelt lényege, titka. Egyszóval: a teremtő Istenre való irányultsága. A házasság legfontosabb eleme tehát a lelkiség. Ahol ez hiányzik, ott nagy valószínűséggel a többi elemi igény sem teljesül.

Vallomások

Szeretet

„Azt hiszem, a szeretetünk még a testi kapcsolatunknál is alapvetőbb. Szexuális életünk egyre csodálatosabb. De ha szellemileg, lelkileg, érzel­mileg, akaratilag (és testileg) nem volnánk összhangban Istennel és egy­mással, a testi harmónia nem tartana soká.”

Egység

„Úgy érzem, jól megvagyunk együtt. Annyira természetessé vált, hogy semmiben sem versengünk, hanem sok mindenben kiegészítjük egy­mást. Hálás vagyok mindazért, amit egymástól kapunk; a hiányosságo­kon meg úgysincs értelme rágódni.”

Párbeszéd

„A beszélgetés mindkettőnk elemi igénye. Szükségünk van rá, hogy tudjunk egymás örömeiről, bánatairól. Igyekszünk egyre nagyobb szere­tettel és megértéssel figyelni egymásra.”

Nyitottság

„Fontos, hogy a küzdelmeinket megosszuk másokkal. Valahányszor a gyerekeinkkel vagy a barátainkkal beszélgetünk, az Úristen öröme tölt el, hiszen ő küld, hogy vigasztaljuk, lelkesítsük őket.”

„Nagyon jó és fontos, hogy nyitottak legyünk mások felé. Mi mostaná­ban mégsem végzünk túl sok szolgálatot. Hiszem, hogy a Jóisten most azt kívánja tőlünk, hogy inkább a családra, a gyermekeinkre figyeljünk. Arra kell nyitottnak lennünk, hogy az ő kegyelmével mindig azt tudjuk tenni, amit éppen ránk bíz.”

Lelkiség

„Akár kimondjuk, akár nem, az embernek az Istennel való kapcsolatra van leginkább szüksége – bár elismerem, hogy akinek nincs hol laknia vagy nincs mit ennie, annak bizonyára nem könnyű Istenre figyelnie. Ami minket illet: többet és jobban kellene imádkoznunk (közösen is).”

Kérdések

Az alábbi kérdések a közös alapigényekre vonatkoznak. Az egyéni igényekről a következőkben lesz szó.

  • Mit teszek azért, hogy házasságunk alapvető igényei teljesüljenek?
  • Mire van pillanatnyilag a legnagyobb szükségünk?
  • Meghittebbé tehetnénk a kapcsolatunkat? Hogyan?
  • Mélyen, őszintén szoktunk beszélgetni? (Indokoljuk meg!)
  • Megvalósul házasságunkban az egység? Milyen jelei vannak?
  • Nyitottak vagyunk mások felé? Teszünk valamit másokért? (Konkrétan?)
  • Van közös lelki életünk? Hogyan ápoljuk a házas lelkiséget?

 

Házi feladat:

– az öt alapvető igényből emeljétek ki azt, ahol a legtöbbet kell fejlődnötök, és tegyetek konkrét elhatározást!

 

Záróima: https://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/3738-clairvaux-i-szent-bernat-imaja.html

 

Vélemény, hozzászólás?